§ 1

Celem wprowadzenia programu E-CZYNSZE w Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu jest możliwość bieżącego monitorowania przez użytkowników lokali dokonywanych wpłat z tytułu korzystania z lokalu oraz salda rozliczeń ze Spółdzielnią.

§ 2

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Spółdzielnia - Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu
 2. Moduł E-CZYNSZE - program komputerowy pozwalający na sprawdzenie składników czynszowych, salda konta rozliczeń czynszowego poprzez Internet pod adresem www.smlokum.pl/eczynsze.
 3. Użytkownik – osoba posiadająca w zasobach Administratora spółdzielcze prawo do lokalu, będąca właścicielem lub najemcą lokalu zarejestrowana w systemie E-CZYNSZE,
 4. Login - adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika we wniosku o aktywację.
 5. Hasło - kombinacja znaków indywidualna dla każdego użytkownika,
 6. Administrator - Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu

§ 3

 1. Celem otrzymania dostępu do modułu E-CZYNSZE Użytkownik posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach SM LOKUM, o którym mowa w § 2 ust. 3, zgłasza się osobiście do Działu Czynszów z dowodem tożsamości ze zdjęciem.
 2. Użytkownik składa wniosek o dostęp do modułu E-CZYNSZE stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik składając wniosek wyraża jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu. Wniosek można pobrać na stronie internetowej Spółdzielni lub w Dziale Czynszów.
 3. Po złożeniu wniosku i akceptacji Działu Czynszów, Użytkownik otrzymuje tymczasowe hasło do pierwszego logowania, które zobowiązany jest przy pierwszym logowaniu zmienić.
 4. W przypadku kilku właścicieli jednego lokalu konieczne jest wypełnienia oświadczenia przez współwłaścicieli o wyborze jednego Użytkownika do korzystania z modułu. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu można pobrać ze strony www.smlokum.pl/eczynsze.
 5. Dostęp do modułu E-CZYNSZE jest możliwy poprzez Internet pod adresem www.smlokum.pl/eczynsze.

§ 4

 1. Administrator może bez podania przyczyny modyfikować usługi dostępne w module, a także zawieszać lub ograniczać ich działanie. Może również dodawać nowe usługi.
 2. Użytkownik nie może w żadnej formie udostępniać osobom trzecim swoich danych dostępowych.
 3. Za pomocą adresu e-mail i hasła Użytkownik uzyskuje dostęp do modułu jedynie w takim zakresie, w jakim dotyczy to posiadanych przez niego lokali.
 4. W razie zgubienia, kradzieży lub utraty danych dostępowych w innych okolicznościach, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do Administratora, który zablokuje dostęp do modułu E-CZYNSZE.
 5. Prawo do korzystania z modułu E-CZYNSZE wygasa:
  1. w przypadku zbycia lokalu lub utraty prawa do lokalu Spółdzielnia po podjęciu informacji o tym, blokuje dostęp Użytkownika do modułu E-CZYNSZE,
  2. upływem 7 dni od dnia otrzymania od Użytkownika pisemnej rezygnacji z korzystania z modułu E-CZYNSZE złożonego w Dziale Czynszów Spółdzielni.
 6. 6. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

§ 5

 1. Za prawidłowe działanie modułu E-CZYNSZE odpowiada Administrator.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia danych dostępowych przez osoby trzecie, do których dostęp umożliwił Użytkownik.
 3. Moduł E-CZYNSZE działa w oparciu o automatyczne, nie weryfikowane przez pracownika generowanie informacji. W każdym przypadku nieprawidłowości co do prezentowanych danych należy skontaktować się z pracownikiem Działu Czynszów w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.
 4. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem modułu nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec Administratora.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem modułu E-CZYNSZE.

§ 6

 1. Korzystanie z modułu E-CZYNSZE jest bezpłatne.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu dostępu do modułu E-CZYNSZE, o którym powiadomi Użytkowników modułu poprzez zamieszczenie aktualnego Regulaminu na stronie www.smlokum.pl/eczynsze.
 3. Regulamin opublikowany na stronie internetowej uznaje się za doręczony do Użytkownika.
 4. Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych modułu wykorzystywane będą tylko w celach statutowych Spółdzielni.
 5. Treść Regulaminu dostępna jest dla wszystkich Użytkowników do wglądu w siedzibie Administratora bądź na stronie internetowej Spółdzielni.
 6. Wszyscy Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 41/2017 z dnia 16.11.2017 r. i wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 r.

Załączniki:

 1. Wniosek o dostęp do modułu E-CZYNSZE (doc|pdf)
 2. Oświadczenie współwłaścicieli (doc|pdf)