Walne zgromadzenie członków 2018 - Informacja o podjętych uchwałach

INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM „LOKUM” W SOSNOWCU W ROKU 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków w 2018 roku podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwałę Nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SM „LOKUM,
 2. Uchwałę nr 2/2018 w sprawie przyjęcia protokołów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniach 23,24,25,29 i 31.05.2017 r. wraz z protokołem z posiedzenia Kolegium,
 3. Uchwałę Nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „LOKUM” w Sosnowcu z działalności za rok 2017,
 4. Uchwałę nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SM „LOKUM” z działalności za rok 2017 oraz kierunki działania na 2018 rok,
 5. Uchwałę Nr 5/2018 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu za rok 2017,
 6. Uchwałę Nr 6/2018 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017,
 7. Uchwałę Nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2017,
 8. Uchwałę Nr 8/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2017,
 9. Uchwałę Nr 9/2018 w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu,
 10. Uchwałę Nr 10/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu,
 11. Uchwałę Nr 11/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu,
 12. Uchwałę Nr 12/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu.

Zarząd Spółdzielni