Walne zgromadzenie członków 2019

 

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu
odbędzie się w dniach 10,11,12, 24 i 25.06. 2019 roku o godz. 16:30
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Chemicznej 12

 

Do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uprawnieni są Członkowie Spółdzielni, którzy otrzymali indywidualne zawiadomienia lub ich pełnomocnicy.
Mandaty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości.
Listy obecności będą wyłożone od godz. 16:00.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności obrad WZ oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
 6. Zatwierdzenie protokołów obrad Walnego Zgromadzenia Członków z 2018 roku.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018.
 8. Sprawozdanie Zarządu SM „LOKUM”  z działalności za 2018 rok oraz kierunki działania na 2019 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.
 10. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał dotyczących:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „LOKUM” z działalności za rok 2018 oraz kierunków działania na 2019 rok,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,
  4. podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  6. ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni
  7. zbycia nieruchomości gruntowych
  8. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2019-2022.
 11. Wybór członków Rady Nadzorczej.
 12. Sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz  Komisji Wnioskowej.
 13. Zakończenie Zebrania.

 

Pliki do pobrania:

 1. pełnomocnictwo.doc
 2. zgloszenie kandydata na czlonka rady nadzorczej.docx