Walne zgromadzenie członków 2019 - informacja o podjętych uchwałach

INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM „LOKUM” W SOSNOWCU W ROKU 2019

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków w  2019  roku podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwałę Nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SM „LOKUM,
 2. Uchwałę nr 2/2019 w sprawie przyjęcia protokołów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniach 18,19,20,25 i 26.06.2018 r. wraz  z protokołem z posiedzenia Kolegium,
 3. Uchwałę Nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „LOKUM” w   Sosnowcu z działalności za rok 2018,
 4. Uchwałę nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SM „LOKUM”  z działalności za rok 2018  oraz kierunki działania na 2019 rok,
 5. Uchwałę Nr 5/2019 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu za rok 2018,
 6. Uchwałę Nr 6/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018,
 7. Uchwałę Nr 7/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2018,
 8. Uchwałę Nr 8/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2018,
 9. Uchwałę Nr 9/2019 w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu,
 10. Uchwałę Nr 10/2019 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa wieczystego użytkowania gruntu przed upływem okresu ustalonego w umowie lub zbycia pod tytułem odpłatnym lub darmym, w całości lub części, prawa wieczystego użytkowania gruntu objętego księgą wieczystą Kw Nr KA1S/34901/2, położonego w Sosnowcu przy ul. M. Maliny,
 11. Uchwałę Nr 11/2019 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa wieczystego użytkowania gruntu przed upływem okresu ustalonego w umowie lub zbycia pod tytułem odpłatnym lub darmym, w całości lub części, prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działki o numerach 6497 i 6684, objętego księgą wieczystą Kw Nr KA1S/26457/5, położonego w Sosnowcu przy ul. M. Maliny,
 12. Uchwałę Nr 12/2019 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2019-2022.

 

Zarząd Spółdzielni