Przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkownia gruntu

PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu niżej wymienionej działki.

 

ul. Maliny – Andersa

 • działka nr 6504/2, nr obrębu 0010;
 • powierzchnia: 12.143,00 m2 ;
 • księga wieczysta nr KA1S/00034875/0;
 • cena wywoławcza – 600.000,00 zł brutto
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 6.000,00 zł
 • wadium – 20.000,00 zł

 

 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 7 dni roboczych od zakończenia przetargu na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata wadium lub zalicza je na poczet ceny nabycia lokalu.
   

Warunkiem przystąpienia do pisemnego przetargu jest dokonanie  wpłaty:

 • kosztów manipulacyjnych bezzwrotnych w wysokości 50 zł
 • wadium w wysokości określonej powyżej.

 

Powyższych wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy S.M. „LOKUM”:

GETIN NOBLE BANK SA 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438.

 

Wadium i koszty manipulacyjne winny wpłynąć na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej do dnia 29.06.2020 r.
Oferty osób, których wpłaty wpłynęły po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby zainteresowane nabyciem prawa wieczystego użytkowania gruntu ww. działki oprócz wpłaty powyższych kwot zobowiązane są do złożenia pisemnych ofert zawierających:

 • zaoferowaną cenę nabycia (nie niższą niż kwota wywoławcza + jedno postąpienie),
 • imię i nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e - mailowy oferenta;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz informacją RODO – w tym celu należy wypełnić formularz ofertowy oraz klauzulę informacyjną dostępne do pobrania pod treścią ogłoszenia.

 

Oferty zawierające wypełniony formularz ofertowy oraz klauzulę informacyjną należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki nr 6504/2” w siedzibie Spółdzielni w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DO DNIA 30.06.2020 r. do godz. 10:00.

 

Oferty złożone po terminie będą podlegały odrzuceniu.

Po upływie wskazanego terminu i otwarciu ofert Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych osób do dalszych negocjacji.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia 08.07.2020 r. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony.

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Do uczestnictwa w przetargu dopuszcza się osoby, które spełniły warunki przystąpienia określone w Regulaminie ustanawiania i sprzedaży odrębnej własności lokali, zbywania nieruchomości gruntowych i budynkowych oraz wynajmowania lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, ustalone w warunkach przetargu, złożyły wymagane dokumenty i oświadczenia lub ich pełnomocników posiadających pełnomocnictwo sporządzone z zachowaniem formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierającym upoważnienie do uczestnictwa w ogłoszonym przetargu.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Dział Mieszkaniowy, tel. (32) 36 32 489.

Zarząd SM "LOKUM”


Plik do pobrania:

 1. FORMULARZ OFERTOWY (SPRZEDAŻ)
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
 3. REGULAMIN (przetarg) z dnia 30.03.2020 r.