Walne zgromadzenie członków 2020 - informacja o podjętych uchwałach

INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM „LOKUM” W SOSNOWCU W ROKU 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków w 2020 roku podjęło następujące uchwały:

  1. Uchwałę Nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SM „LOKUM”,
  2. Uchwałę nr 2/2020 w sprawie przyjęcia protokołów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniach 10,11,12, 24 i 25 czerwca 2019 roku wraz z protokołem z posiedzenia Kolegium,
  3. Uchwałę Nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „LOKUM” w Sosnowcu z działalności za rok 2019,
  4. Uchwałę nr 4/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SM „LOKUM” z działalności za rok 2019 oraz kierunki działania na 2020 rok,
  5. Uchwałę Nr 5/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu za rok 2019,
  6. Uchwałę Nr 6/2020 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019,
  7. Uchwałę Nr 7/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2019,
  8. Uchwałę Nr 8/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2019,
  9. Uchwałę Nr 9/2020 w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu,
  10. Uchwałę Nr 10/2020 w sprawie wyboru Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

 

Zarząd Spółdzielni