Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

PRZETARG NA SPRZDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy sprzedaży niżej wymienionych lokali mieszkalnych.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ:

 

1. ul. Niwecka 20/13

 • pow. użytk. 89,88 m² (II piętro)
 • 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC;
 • Instalacje: elektryczna, CO, wodno – kanalizacyjna;
 • cena wywoławcza – 160.000,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego 1.600,00 zł
 • wadium – 10.000,00 zł

 

2. ul. Chemiczna 12/Ia/9

 • pow. użytk. 59,34 m² (II piętro)
 • 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC;
 • Instalacje: elektryczna, CO, wodno – kanalizacyjna;
 • cena wywoławcza – 110.000,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego 1.100,00 zł
 • wadium – 5.000,00 zł

 

 • Ww. lokale można oglądać w dniu 19.10.2020 r. ,ustalając wcześniej godzinę z administracjami:
  - lokal przy ul. Niweckiej – Administracja przy ul. Niweckiej 18a, tel. (32) 269-93-35.
  - lokal przy ul. Chemicznej – Administracja przy ul. Chemicznej 12, tel. (32) 363-24-92.
 • Wygrywający przetarg na zbycie prawa własności lokalu jest zobowiązany do złożenia na piśmie deklaracji członkowskiej;
 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 7 dni roboczych od zakończenia przetargu na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata wadium lub zalicza je na poczet ceny nabycia lokalu.
   

Warunkiem przystąpienia do pisemnego przetargu jest dokonanie  wpłaty:

 • kosztów manipulacyjnych bezzwrotnych w wysokości 50 zł
 • wadium w wysokości określonej powyżej.

 

Powyższych wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy S.M. „LOKUM”:

GETIN NOBLE BANK SA 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438.

 

Wadium i koszty manipulacyjne winny wpłynąć na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej do dnia 22.10.2020 r.
Oferty osób, których wpłaty wpłynęły po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu oprócz wpłaty ww. kwot zobowiązane są do złożenia pisemnych ofert zawierających:

 • zaoferowaną cenę nabycia (nie niższą niż kwota wywoławcza + jedno postąpienie),
 • imię i nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e - mailowy oferenta;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz informacją RODO – w tym celu należy wypełnić formularz ofertowy oraz klauzulę informacyjną dostępne do pobrania pod treścią ogłoszenia.

 

Oferty zawierające wypełniony formularz ofertowy oraz klauzulę informacyjną należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. .....................” w siedzibie Spółdzielni w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 podając na kopercie adres lokalu, którego dotyczy oferta oraz imię i nazwisko oferenta.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DO DNIA 23.10.2020 r. do godz. 10:00.

 

Oferty złożone po terminie będą podlegały odrzuceniu.

Po upływie wskazanego terminu i otwarciu ofert Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych osób do dalszych negocjacji.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia 30.10.2020 r. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony.

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Do uczestnictwa w przetargu dopuszcza się osoby, które spełniły warunki przystąpienia określone w Regulaminie ustanawiania i sprzedaży odrębnej własności lokali, zbywania nieruchomości gruntowych i budynkowych oraz wynajmowania lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, ustalone w warunkach przetargu, złożyły wymagane dokumenty i oświadczenia lub ich pełnomocników posiadających pełnomocnictwo sporządzone z zachowaniem formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierającym upoważnienie do uczestnictwa w ogłoszonym przetargu.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Dział Mieszkaniowy, tel. (32) 36 32 489.

Zarząd SM "LOKUM”

Plik do pobrania:

 1. FORMULARZ OFERTOWY (SPRZEDAŻ)
 2. INFORMACJA O DODATKOWYCH OPŁATACH
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
 4. REGULAMIN (przetarg) z dnia 30.03.2020 r.
 5. Zdjęcia Chemiczna 12/Ia/9
 6. Zdjęcia Niewcka 20/13