Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie w Roku 2016

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków w  2016 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwałę Nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SM „LOKUM,
Uchwałę nr 2/2016 w sprawie przyjęcia protokołów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniach 25, 26 i 27 maja oraz 01 i 02.06.2015r. wraz  z protokołem z posiedzenia Kolegium,
Uchwałę Nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „LOKUM”  w Sosnowcu z działalności za rok 2015,
Uchwałę nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SM „LOKUM”  z działalności za rok 2015  oraz kierunki działania na 2016 rok,  
Uchwałę Nr 5/2016 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu za rok 2015,
Uchwałę Nr 6/2016 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015,
Uchwałę Nr 7/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2015,
Uchwałę Nr 8/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2015,
Uchwałę Nr 9/2016 w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu,
Uchwałę Nr 10/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa wieczystego użytkowania gruntu przed upływem okresu ustalonego w umowie lub zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę Nr 6847, objętego księgą wieczystą Kw Nr KA1S/00026457/5, położonego w Sosnowcu przy ul. Niweckiej,
Uchwałę Nr 11/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa wieczystego użytkowania gruntu przed upływem okresu ustalonego w umowie lub zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działki o Nr 1453 i 2333, objętego księgą wieczystą Kw Nr KA1S/00034596/0, położonego w Sosnowcu przy ul. Chemicznej,
Uchwałę Nr 12/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa wieczystego użytkowania gruntu przed upływem okresu ustalonego w umowie lub zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę Nr 764, objętego księgą wieczystą Kw Nr KA1S/00034596/0, położonego w Sosnowcu przy ul. Śnieżnej,
Uchwałę Nr 13/2016 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2016-2019.

 

Zarząd Spółdzielni