Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 01.02.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie  wpłaty:

- kosztów manipulacyjnych bezzwrotnych w wysokości 30 zł
- wadium określonego poniżej odrębnie dla każdej nieruchomości

 

Powyższych wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy S.M. „LOKUM”: GETIN NOBLE BANK SA 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438.
Wpłaty muszą znajdować się na koncie Spółdzielni w dniu poprzedzającym przetarg. Dowód wniesienia powyższych wpłat przez uczestnika przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM:

1. ul. Wojska Polskiego 130/95

 • pow. użytk. 50,23 m², (II piętro)

 • 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
 • instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa i CO
 • kwota wywoławcza stawki czynszowej - 603,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego - 50 zł
 • wadium - 1.800,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca - 12 czynszów wylicytowanych

 

2. ul. Maliny 5a/24

 • pow. użytk. 38,18 m² (II piętro)
 • pokój, kuchnia, łazienka z WC
 • Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, CO
 • kwota wywoławcza czynszu najmu  – 459,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 1.400,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

 

3. ul. Żeromskiego 1/1

 • pow. użytk. 73,12 m², (parter)
 • 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, w.c.
 • instalacje: wodno –  kanalizacyjna, elektryczna;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu  – 585,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 1.700,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

 

 • Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media i innych opłat niezależnych od Spółdzielni;
 • Termin wpłaty kaucji wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia przetargu;
 • Umowa najmu zostanie zawarta na okres 12 miesięcy, po upływie tego okresu i terminowym regulowaniu opłat czynszowych zostanie zawarta umowa najmu na czas nieokreślony;
 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ:

1. ul. Zawodzie 24/27

 • pow. użytk. 71,58 m², (III piętro)
 • 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
 • instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, CO
 • obniżona o 20% cena wywoławcza – 119.760,00 zł
 • wadium - 12.000,00 zł

 

2. ul. Maliny 17/5

 • pow. użytk. 19,89 m², (poddasze)
 • pokój, kuchnia, WC wspólne na kortyarzu
 • instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna
 • obniżona o 4% cena wywoławcza – 24.000,00 zł
 • wadium - 2.400,00 zł

 

 • Wygrywający przetarg na zbycie prawa własności lokalu jest zobowiązany do przystąpienia w poczet członków Spółdzielni, wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego, Statutem Spółdzielni i Regulaminem przetargu;
 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu.

 

W/w lokale mieszkalne można oglądać w dniach 27.01.2017 r. oraz 30.01.2017 r. Termin oraz godzinę należy wcześniej ustalić  z administracjami:

 

 • lokale przy ul. Wojska Polskiego, Zawodzie, Maliny – Administracja przy ul. Maliny 5, tel. (32) 269-93-35.
 • lokal przy ul. Żeromskiego – Administracja przy ul. Chemicznej 12, tel. (32) 363-24-92.

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Do uczestnictwa w przetargu dopuszcza się osoby, które zapoznały się z warunkami przystąpienia określonymi w Regulaminie przetargu lub ich pełnomocników posiadających pełnomocnictwo sporządzone z zachowaniem formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierającym upoważnienie do uczestnictwa ogłoszonym przetargu. Przystępujący do przetargu mogą zapoznać się z jego warunkami oraz Regulaminem przetargu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Mieszkaniowym, tel. (32) 36 32 489.