Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 30.10.2017 r. o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty:

- kosztów manipulacyjnych bezzwrotnych w wysokości 30 zł

- wadium określonego poniżej odrębnie dla każdej nieruchomości

 

Powyższych wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy S.M. „LOKUM”: GETIN NOBLE BANK SA 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438.
Wpłaty muszą znajdować się na koncie Spółdzielni w dniu poprzedzającym przetarg. Dowód wniesienia powyższych wpłat przez uczestnika przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM:

1. ul. Maliny 12/7 (Lokal do remontu)

 • pow. użytk. 60,41 m² (II piętro)
 • 2 pokoje, kuchnia, WC wspólne na korytarzu
 • Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna;
 • kwota wywoławcza stawki czynszowej – 605,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 1.800,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

 

2. ul. Maliny 23/4

 • pow. użytk. 36,81 m² (I piętro)
 • pokój, kuchnia, WC wspólne na korytarzu
 • Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 369,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 1.200,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

 

3. ul. 3-go Maja 46/10 (lokal do remontu)

 • pow. użytk. 44,88 m² (II piętro)
 • pokój, kuchnia, łazienka z WC
 • Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, gazowa;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 449,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 1.400,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

 

4. ul. Wojska Polskiego - garaż nr 1

 • pow. użytk. 16,65 m²
 • Instalacje: elektryczna;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 250,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 25 zł
 • wadium – 750,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 3 czynsze wylicytowane
 

 • Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media i innych opłat niezależnych od Spółdzielni;
 • Termin wpłaty kaucji wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia przetargu;
 • Umowa najmu zostanie zawarta na okres 12 miesięcy, po upływie tego okresu i terminowym regulowaniu opłat czynszowych zostanie zawarta umowa najmu na czas nieokreślony;
 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ:

1. ul. Zawodzie 24/27

 • pow. użytk. 71,58 m², (III piętro)
 • 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
 • instalacje: wodno –  kanalizacyjna, elektryczna, CO
 • cena wywoławcza – 135.859,00 zł
 • wadium -  14.000,00 zł

 

 • Wygrywający przetarg na zbycie prawa własności lokalu jest zobowiązany do przystąpienia w poczet członków Spółdzielni, wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego, Statutem Spółdzielni i Regulaminem przetargu;
 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu.

 

W/w lokale mieszkalne można oglądać w dniach 23.10.2017 r. oraz 27.10.2017 r.
Termin oraz godzinę należy wcześniej ustalić  z administracjami:

 • lokale przy ul. Maliny, Wojska Polskiego, Zawodzie – Administracja przy ul. Maliny 5, tel. (32) 269-93-35.
 • lokale przy ul. 3-go Maja – Administracja przy ul. Chemicznej 12, tel. (32) 363-24-92.

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszcza się osoby, które zapoznały się z warunkami przystąpienia określonymi w Regulaminie przetargu lub ich pełnomocników posiadających pełnomocnictwo sporządzone z zachowaniem formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierającym upoważnienie do uczestnictwa ogłoszonym przetargu. Przystępujący do przetargu mogą zapoznać się z jego warunkami oraz Regulaminem przetargu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Mieszkaniowym, tel. (32) 36 32 489.