Fundusze Europejskie

WITAMY NA STRONIE
POŚWIĘCONEJ PROJEKTOWI W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „LOKUM” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ
UNIĘ EUROPEJSKĄ Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

w ramach podziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
województwa śląskiego
oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, Poddziałanie 1.7.2 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych konurbacji śląsko-dąbrowskiej, Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt złożony przez Spółdzielnię nosi nazwę „Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, POIS.01.07.01-00-0086/17”.

W listopadzie 2017 roku WFOŚiGW w Katowicach zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. Projekt Spółdzielni znalazł się wśród 87 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Celem strategicznym projektu jest ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków, zwiększenie komfortu użytkowania budynków oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich, jakie wynikły z analizy problemów i potrzeb spółdzielni. Cele te zostały określone następująco:

 • efektywne wykorzystanie energii cieplnej,
 • obniżenie kosztów ogrzewania obiektów,
 • likwidacja niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i termomodernizację budynków,
 • poprawa warunków ich użytkowania,
 • zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
 • obniżenie kosztów związanych z eksploatacją budynków,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego, ograniczenie zużycia nośników energii,
 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
 • spowolniona degradacja budynków,
 • poprawa izolacyjności akustycznej.

W wyniku realizacji projektu 24 budynki mieszkalne, o łącznej powierzchni mieszkaniowej 38975,56 m2 i powierzchni użytkowej 28512,3 m2 zostaną poddane pracom modernizacyjnym. W wyniku podjętych prac modernizacyjnych zmniejszy się zapotrzebowanie budynków na energie końcową o min. ok. 15179,26 GJ/a. Z budynków zdemontowane i utylizowane zostanie 36,52 Mg azbestu. Redukcja CO2 – 1655,61 MgCO2/rok,
Osiągnięcie celu zapewnione jest dzięki:

 • zabezpieczeniu środków finansowych przez Wnioskodawcę
 • wykonaniu działań wstępnych: wykonaniu audytów energetycznych,
 • wykonaniu kosztorysów inwestorskich, otrzymaniu niezbędnych pozwoleń
 • prawidłowemu przeprowadzeniu procedur przetargowych
 • doświadczeniu Wnioskodawcy w realizacji projektów infrastrukturalnych.

Realizacja projektu zakończy się w 2018 roku.

Wartość projektu:
Wartość całkowita projektu: 8.555.455,97 zł
Koszty kwalifikowane: 7.115474,34 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
Kwota dofinansowania: 5.336.605,75 zł

LINKI DO STRONY INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Z PRZEBIEGIEM NABORU:

http://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2017/konkurs-nr-pois-1-7-2-2-2017.html

http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-poiis2/2182-poiis2-lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-nr-pois-1-7-1-2-2017.html

http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-poiis2/2202-podpisanie-umow-ze-spoldzielniami-mieszkaniowymi-oraz-wspolnota-mieszkaniowa.html

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Wykaz modernizowanych budynków – Koszty kwalifikowane NETTO zgodne z audytem EX-ANTE

Lp. Adres budynku/sztuki

Roboty

Koszt kwalifikowane ogółem [zł]

NETTO

1.1 ul. Kalinowa 1, 41-208 Sosnowiec 617 321,36
1.2 ul. Kalinowa 3, 41-208 Sosnowiec 603 011,36
1.3 ul. Kalinowa 7, 41-208 Sosnowiec 603 011,36
1.4 ul. Biała Przemsza 17 abc, 41-208 Sosnowiec 476 999,73
1.5 ul. Biała Przemsza 19 abc, 41-208 Sosnowiec 464 892,78
1.6 ul. Biała Przemsza 2, 41-208 Sosnowiec 186 894,55
1.7 ul. Biała Przemsza 12-14, 41-208 Sosnowiec 330 551,17
1.8 ul. Biała Przemsza 16-18, 41-208 Sosnowiec 329 787,98
1.9 ul. Biała Przemsza 28, 41-208 Sosnowiec 196 322,91
1.10 ul. Biała Przemsza 29, 41-208 Sosnowiec 195 773,58
1.11 ul. Biała Przemsza 30, 41-208 Sosnowiec 186 792,96
1.12 ul. Biała Przemsza 31, 41-208 Sosnowiec 195 653,22
1.13 ul. Biała Przemsza 32, 41-208 Sosnowiec 186 778,45
1.14 ul. Biała Przemsza 33, 41-208 Sosnowiec 186 866,52
1.15 ul. Chemiczna 12/I, 41-200 Sosnowiec 246 293,33
1.16 ul. Chemiczna 12/II, 41-200 Sosnowiec 270 008,56
1.17 ul. Chemiczna 12/III, 41-200 Sosnowiec 297 916,19
1.18 ul. Chemiczna 12/IV 41-200 Sosnowiec 219 224,30
1.19 ul. Chemiczna 12/V 41-200 Sosnowiec 88 302,59
1.20 ul. Chemiczna 12/VI 41-200 Sosnowiec 233 753,81
1.21 ul. Chemiczna 12/VIII 41-200 Sosnowiec 60 366,19
1.22 ul. Chemiczna 12/XI 41-200 Sosnowiec 127 918,96
1.23 ul. Będzińska 45 41-200 Sosnowiec 529 038,75
1.24 ul. Będzińska 47 41-200 Sosnowiec 281 993,74
1.26 24 7 115 474,34
 
Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020:
 1. Plik do ściągnięcia: Poradnik_01_2019.pdf
 2. Link do zasobów on-line