Walne zgromadzenie członków 2020

 

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu
odbędzie się w dniach 14, 15, 16, 17 i 18.09.2020 roku o godz. 15:30
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Chemicznej 12

 

Do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uprawnieni są Członkowie Spółdzielni, którzy otrzymali indywidualne zawiadomienia lub ich pełnomocnicy.
Mandaty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości.
Listy obecności będą wyłożone od godz. 15:00.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności obrad WZ oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
 6. Zatwierdzenie protokołów obrad Walnego Zgromadzenia Członków z 2019 roku.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
 8. Sprawozdanie Zarządu SM „LOKUM”  z działalności za 2019 rok oraz kierunki działania na 2020 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.
 10. Przedstawienie listu polustracyjnego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 02.12.2019 roku.
 11. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał dotyczących:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „LOKUM” z działalności za rok 2019 oraz kierunków działania na 2020 rok,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019,
  4. podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  6. ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni,
  7. wyboru delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
 12. Sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz  Komisji Wnioskowej.
 13. Zakończenie Zebrania.

Zarząd informuje, że ze względu na trwający nadal stan epidemii w kraju posiedzenie WZ odbywać się będzie z zapewnieniem przez Spółdzielnię środków ochrony sanitarnej, tj. środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące), dezynfekcji pomieszczeń oraz wymaganego odstępu między członkami. W trakcie obrad będzie istniał obowiązek zakrycia twarzy maseczką. 

Zastrzegamy również  możliwość zmiany terminów obrad WZ  w przypadku, gdyby w okresie planowanych zebrań sytuacja epidemiczna w kraju uległa radykalnej zmianie, o czym członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie pisemnych informacji na klatkach schodowych budynków oraz na stronie internetowej SM „LOKUM”.

Pliki do pobrania:

 1. pełnomocnictwo.doc
 2. zgloszenie kandydata na czlonka rady nadzorczej.docx