Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu niżej wymienionych lokali mieszkalnych na czas określony (12 miesięcy).

 

1. ul. Chemiczna 12/VIII/1

 • pow. użytk. 44,34 m² (parter)
 • 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC;
 • Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, CO;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 666,00 zł
 • wadium – 4.000,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

 

2. ul. Maliny 10/3 (lokal do remontu)

 • pow. użytk. 52,83 m² (parter)
 • pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC;
 • Instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie elektryczne;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 687,00 zł
 • wadium – 4.100,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych
 
 
 • Ww. lokale będzie można obejrzeć w dniach 12.06.2023 r. oraz 15.06.2023 r. ustalając wcześniej termin oraz godzinę z administracjami:
  • lokal przy ul. Maliny – Administracja przy ul. Niweckiej 18a, tel. (32) 269-93-35;
  • lokal przy ul. Chemicznej – Administracja przy ul. Chemicznej 12, tel. (32) 363-24-92.
 • Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media i innych opłat niezależnych od Spółdzielni (naliczanych niezależnie od czynszu);
 • Termin wpłaty kaucji wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia przetargu;
 • Umowa najmu zostanie zawarta na okres 12 miesięcy, po upływie tego okresu i terminowym regulowaniu opłat czynszowych może zostać zawarta umowa najmu na czas nieokreślony;
 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 7 dni roboczych od zakończenia przetargu na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata wadium lub zalicza je na kaucję.

 

Warunkiem przystąpienia do pisemnego przetargu jest dokonanie  wpłaty:

 • kosztów manipulacyjnych bezzwrotnych w wysokości 50 zł
 • wadium określonego powyżej.

Powyższych wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy S.M. „LOKUM”:

VELOBANK SA 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438.

 

Wadium i koszty manipulacyjne winny wpłynąć na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej do dnia 22.06.2023 r.
Oferty osób, których wpłaty wpłynęły po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby zainteresowane wynajmem ww. lokalu oprócz wpłaty ww. kwot zobowiązane są do złożenia pisemnych ofert zawierających:

 • zaoferowaną stawkę czynszową (nie niższą niż kwota wywoławcza), imię i nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e - mailowy oferenta;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz informacją RODO – w tym celu należy wypełnić formularz ofertowy oraz klauzulę informacyjną dostępne do pobrania pod treścią ogłoszenia;
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu ze wskazaniem osiąganych dochodów, rodzaju umowy i czasu jej trwania. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy dostarczyć aktualny dokument potwierdzający rejestrację firmy (CEiDG, KRS) oraz zaświadczenie o braku zaległości w stosunku do organów podatkowych i ZUS.

 

Oferty zawierające wypełniony formularz ofertowy, klauzulę informacyjną oraz zaświadczenie o zatrudnieniu należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. ....................” w siedzibie Spółdzielni w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 podając na kopercie adres lokalu, którego dotyczy oferta oraz imię i nazwisko oferenta.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DO DNIA 23.06.2023 r. do godz. 10:00.

 

Po upływie wskazanego terminu i otwarciu ofert Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych osób do dalszych negocjacji.

 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2023 r. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony.

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Do uczestnictwa w przetargu dopuszcza się osoby, które spełniły warunki przystąpienia określone w Regulaminie ustanawiania i sprzedaży odrębnej własności lokali, zbywania nieruchomości gruntowych i budynkowych oraz wynajmowania lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, ustalone w warunkach przetargu, złożyły wymagane dokumenty i oświadczenia lub ich pełnomocników posiadających pełnomocnictwo sporządzone z zachowaniem formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierającym upoważnienie do uczestnictwa w ogłoszonym przetargu.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Dział Mieszkaniowy, tel. (32) 36 32 489.

Zarząd SM "LOKUM”


Plik do pobrania:

 1. FORMULARZ OFERTOWY (NAJEM)
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
 3. PROJEKT UMOWY NAJMU
 4. REGULAMIN (przetarg) z dnia 30.03.2020 r.
 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ WYPOSAŻONYCH W OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
 6. INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT
 7. Zdjęcia ul. Chemiczna 12/VIII/1
 8. Zdjęcia ul. Maliny 10/3