WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 2023 - informacja o podjętych uchwałach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków w 2023 roku podjęło uchwały w następujących sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdań Zarządu SM „LOKUM” z działalności za 2020 r. oraz kierunki działania na 2021 r., z działalności za 2021 r. oraz kierunki działania na 2022 rok, z działalności za 2022 r. oraz kierunki działania na 2023 r.,
  3. zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni za okres 01.01.2020 roku – 31.12.2022 roku,
  4. podziału nadwyżek bilansowych za okres 01.01.2020 roku – 31.12.2022 roku,
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za okres 01.01.2020 roku – 31.12.2022 roku,
  6. ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni,
  7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  8. wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu działek o numerach: 6504/2, obręb 0010, objętej księgą wieczystą Kw nr KA1S/00034875/0 oraz 6496, obręb 0010, objętej księgą wieczystą Kw nr KA1S/00026457/5, położonych w Sosnowcu przy ul. M. Maliny,
  9. uchylenia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Członków”.

 

Zarząd Spółdzielni