Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 23.08.2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie spółdzielni odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży niżej wymienionego lokalu mieszkalnego.

 

Warunkiem przystąpienia do pisemnego przetargu jest dokonanie  wpłaty:

 • kosztów manipulacyjnych bezzwrotnych w wysokości 50 zł
 • wadium w wysokości określonej poniżej.

Powyższych wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy S.M. „LOKUM”:

VELOBANK SA 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438.

Wadium i koszty manipulacyjne winny wpłynąć na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej do dnia 22.08.2023 r.

Dowód wniesienia powyższych wpłat przez uczestnika przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ:

 

1. ul. Chemiczna 12/IIIB/30

 • pow. użytk. 21,34 m² (II piętro)
 • pokój z aneksem kuchennym, WC wspólne na korytarzu;
 • instalacje: wodna, elektryczna, CO, brak instalacji kanalizacyjnej;
 • cena wywoławcza – 56.000,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 560,00 zł
 • wadium – 5.600,00 zł

 

 • Ww. lokal można oglądać w dniach 10.08.2023 r. oraz 17.08.2023 r. ,ustalając wcześniej termin oraz godzinę z administracją przy ul. Chemicznej 12, tel. (32) 363-24-92.
 • Wygrywający przetarg na zbycie prawa własności lokalu jest zobowiązany do złożenia na piśmie deklaracji członkowskiej;
 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 7 dni roboczych od zakończenia przetargu na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata wadium lub zalicza je na poczet ceny nabycia lokalu.
   

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Do uczestnictwa w przetargu dopuszcza się osoby, które spełniły warunki przystąpienia określone w Regulaminie ustanawiania i sprzedaży odrębnej własności lokali, zbywania nieruchomości gruntowych i budynkowych oraz wynajmowania lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, ustalone w warunkach przetargu, złożyły wymagane dokumenty i oświadczenia lub ich pełnomocników posiadających pełnomocnictwo sporządzone z zachowaniem formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierającym upoważnienie do uczestnictwa w ogłoszonym przetargu.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Dział Mieszkaniowy, tel. (32) 36 32 489.

Zarząd SM "LOKUM”

 

Plik do pobrania:

 1. REGULAMIN (przetarg) z dnia 30.03.2020 r.
 2. INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT