Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie W Roku 2013

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków w VI 2013 roku podjęło następujące uchwały:

 

Uchwałę Nr 1/2013 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SM „LOKUM”

Uchwałę nr 2/2013 w sprawie przyjęcia protokołów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniach 04-12.06.2012r. wraz z protokołem z posiedzenia Kolegium

Uchwałę Nr 3/2013 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „LOKUM” w Sosnowcu za rok 2012

Uchwałę nr 4/2013 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SM „LOKUM” z działalności za rok 2012 oraz kierunki działania na rok 2013

Uchwałę Nr 5/2013 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu za rok 2012

Uchwałę Nr 6/2013 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2012

Uchwałę Nr 7/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2012

Uchwałę Nr 8/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2012

Uchwałę Nr 9/2013 w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu

Uchwałę Nr 10/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych

Uchwałę Nr 11/2013 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2013 - 2016

 

 Zarząd Spółdzielni