Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie W Roku 2014

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków w VI 2014 roku podjęło następujące uchwały:

 

Uchwałę Nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SM „LOKUM”

Uchwałę nr 2/2014 w sprawie przyjęcia protokołów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniach 10-20.06.2013r. wraz z protokołem z posiedzenia Kolegium

Uchwałę Nr 3/2014 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „LOKUM” w Sosnowcu za rok 2013

Uchwałę nr 4/2014 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SM „LOKUM” z działalności za rok 2013 oraz kierunki działania na rok 2014

Uchwałę Nr 5/2014 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu za rok 2013

Uchwałę Nr 6/2014 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013

Uchwałę Nr 7/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2013

Uchwałę Nr 8/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2013

Uchwałę Nr 9/2014 w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu

Uchwałę Nr 10/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę Nr 3430, objętego księgą wieczystą Kw Nr KA1S/00033781/7, położonego w Sosnowcu przy ul. Biała Przemsza

Uchwałę Nr 11/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę Nr 6843, zabudowaną budynkiem użytkowym, objętego księgą wieczystą Kw Nr KA1S/00044706/8, położonego w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 18”a”

 

 Zarząd Spółdzielni