Informacja dotycząca bieżących kosztów zakupu energii cieplnej

W związku z wejściem w życie ustawy z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295) Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKUM" udostępnia do wiadomości mieszkańców informację dotyczącą bieżących kosztów zakupu energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej wraz z udzieloną rekompensatą.


Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "LOKUM" uprzejmie zawiadamia mieszkańców, że:

w dniu 31 maja 2024 r. (piątek) Spółdzielnia będzie nieczynna.

W tym dniu dyżur pełnić będzie pogotowie techniczne (tel. 602-245-631).

Zarząd Spółdzielni


Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "LOKUM" uprzejmie zawiadamia mieszkańców, że:

w dniu 02 maja 2024 r. (czwartek) Spółdzielnia będzie nieczynna.

W tym dniu dyżur pełnić będzie pogotowie techniczne (tel. 602-245-631).

Zarząd Spółdzielni


Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych na czas określony (12 miesięcy).

Szczegóły ogłoszenia...


Walne zgromadzenie członków

Informujemy, że w tym roku Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu
 odbędzie się w dniach 07, 08, 09, 13 i 14 maja 2024 roku o godz. 16:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Chemicznej 12

Do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uprawnieni są Członkowie Spółdzielni, którzy otrzymali indywidualne zawiadomienia.
Mandaty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości.
Listy obecności będą wyłożone od godz. 15:30.


Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Wybór Prezydium Zebrania.
3.    Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4.    Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności obrad WZ oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
5.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
6.    Sprawozdanie Zarządu SM „LOKUM”  z działalności za 2023 rok oraz kierunki działania na 2024 rok.
7.    Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.
8.    Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał dotyczących:
  a)    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku,
  b)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „LOKUM” z działalności za 2023 r. oraz kierunki działania na 2024 r.,
  c)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
  d)    podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
  e)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok,
  f)    ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni,
  g)    zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu,
  h)    przyjęcia zmian w Statucie,
  i)    zatwierdzenia zmian do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
9.    Sprawozdania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz  Komisji Wnioskowej.
10.    Zakończenie Zebrania.


                                           Zarząd Spółdzielni


Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 22.04.2024 r. o godz. 16:00 w siedzibie spółdzielni odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży niżej wymienionego lokalu mieszkalnego.

Szczegóły ogłoszenia...


Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 19.03.2024 r. o godz. 13:00 w siedzibie spółdzielni odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży niżej wymienionego lokalu mieszkalnego.

Szczegóły ogłoszenia...


PRZETARGI NIEOGRANICZONE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
ogłasza

PRZETARGI  NIEOGRANICZONE NA WYKONANIE:

1. Termomodernizacji budynku przy ul. Biała Przemsza 3 - 5 w Sosnowcu.

2. Termomodernizacji budynku przy ul. Biała Przemsza 4 – 6 w Sosnowcu.

3. Termomodernizacji budynku przy ul. Biała Przemsza 8 - 10 w Sosnowcu.

4. Remont instalacji centralnego ogrzewania w nieruchomości przy ul. Chemicznej 12/XX oraz Chemicznej 12/XXI, XXIA w Sosnowcu.

5. Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Kalinowa 9 – 15 w Sosnowcu.

Termin złożenia ofert upływa:
29 lutego 2024 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres robót dotyczący przedmiotu zadania można odebrać od 15.02.2024 r. drogą mailową tel. 32 363-24-95

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE:

„Remont pustostanów w zasobach Spółdzielni”

Termin złożenia ofert upływa:
12.02.2024 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres robót dotyczący przedmiotu zadania można odebrać od 26.01.2024 r. drogą mailową tel. 32 363-24-95

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE:

„Remont schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Kalinowej 9 – 15 w Sosnowcu”

Termin złożenia ofert upływa:
02.02.2024 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres robót dotyczący przedmiotu zadania można odebrać od 18.01.2024 r. drogą mailową tel. 32 363-24-95

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.